Obchodné podmienky

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami, udeľujete súhlas spoločnosti amedio group s.r.o., IČO 28615760, sídlom v Ostrave na ulici Tilschové 953/12, PSČ 709 00, ďalej len amedio group s.r.o., k spracovaniu Vašich údajov a ďalej súhlasíte so zasielaním e-mailových oznámení komerčného charakteru na kontaktný e-mail, uvedený pri registrácii.

Princípy fungovania webu

Vami poskytnuté údaje budú uložené na serveroch, ktoré prevádzkuje spoločnosť amedio group s.r.o., na dobu neurčitú a využívaná môžu byť na všetkých projektoch, ktoré spoločnosť amedio group s.r.o. prevádzkuje.

Ďalej súhlasíte s možným umiestnením komerčné reklamy, či už textové alebo grafické, na stránkach, ktoré budú obsahovať Vami pridaná dáta.

Samotná registrácia je ponúkaná zadarmo, ak si sami nezvolíte niektorý zo zvýhodnených, platených, programov.

Správnosť poskytnutých dát

Vami uvedené údaje, či už texty alebo obrázky, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. texty musia byť originálne a unikátne, nesmie sa jednať o kópiu textu z iných zdrojov
  2. texty musí zodpovedať reálnemu stavu (týka sa najmä adresy, kontaktov a otváracích hodín)
  3. texty musia byť pravdivé, nesmie byť zavádzajúce alebo v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky a dobrými mravmi
  4. fotografie, či obrázok, ktorú pridávate k danému záznamu musí zobrazovať skutočnú pobočku

Licenčné ujednanie

Odoslaním fotografie a textov, poskytujem spoločnosti amedio group s.r.o. nevýhradnú, bezodplatnú licenciu k zaslaným údajom, a to na všetky spôsoby ich použitia podľa ustanovenia § 12 zákona č 121/2000 Z. z., Autorský zákon v platnom znení.

Ďalej potvrdzujem, že som oprávnený spoločnosti amedio group s.r.o. poskytnúť oprávnenie zaslaná dáta užiť a to v plnom rozsahu, viď. predchádzajúca veta.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2012 a spoločnosť amedio group s.r.o. si vyhradzuje právo na ich zmeny.

Navigace